Thực hành lập trình PLC Delta

Hướng dẫn lập trình PLC Delta


  1. Hướng dẫn upload chương trình PLC Delta DVP10MC về PC
  2. Hướng dẫn download chương trình xuống PLC Delta DVP
  3. Hướng dẫn download chương trình Motion cho PLC Delta DVP10M

Nhận xét