BK1120, EL6021, EL2008, EL1008, EL2889, EL1809, EL1889, EK1100, EK1110 I/O mạng EtherCAT

Hệ thống các module I/O mạng EtherCAT của Beckhoff:

BK1120: Mô-đun mạng EtherCAT BeckhoffEL6021: Mô-đun mạng RS422/RS485 BeckhoffEL2008: Mô-đun ngõ ra 8DO BeckhoffEL1008: Mô-đun ngõ vào 8DI BeckhoffBECKHOFF EL2889: Mô-đun ngõ ra số 16DO, EtherCATBECKOFF EL1809: Mô-đun ngõ vào số 16DO, EtherCATBECKHOFF EL1889: Mô-đun ngõ ra 16DO EtherCATBECKHOFF EK1100: Mô-đun coupler EtherCATBECKHOFF EK1110: Mô-đun mở rộng EtherCATNhận xét