CX9000, CX8090, BC9000, CX9020, CX1020, CX8093: PLC, Máy tính nhúng Beckhoff

Hệ thống các PC/PLC hãng Beckhoff:
Hệ thống các module/IO mạng EtherCAT của Beckhoff:

Xem thêm:

Nhận xét